เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

 • ติดต่อเรา

  037-261772-4
 • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

  อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
 • เปิดบริการทุกวัน

  ตลอด 24 ชม.
Awesome Image

เรามุ่งมั่นในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการสร้างความโดดเด่นโดยการผสมผสานความรู้ ด้านการบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล


ทำเนียบผู้บริหาร

# ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง
1 นพ.อุดม เกียรตินันทน์ พ.ศ.2507 - พ.ศ.2509
2 นพ.ประดิษฐ์ สุขโกมล พ.ศ.2512 - พ.ศ.2513
3 นพ.บรรหาร ภู่ทอง พ.ศ.2518 - พ.ศ.2520
4 นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ พ.ศ.2520 - มี.ค.2523
5 พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ มี.ค.2523 - เม.ย.2523
6 นพ.โอภาส วิริยะพันธ์ เม.ย.2523 - พ.ย.2523
7 นพ.วิโรจน์ สิงห์อุตสาหะ เม.ย.2524 - มี.ค.2525
8 นพ.เกียรติศักดิ์ จิรโสตติกุล เม.ย.2525 - มี.ค.2527
9 นพ.มนตรี กัณหรัตนชัย เม.ย.2527 - ต.ค.2547
10 พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ เม.ย.2548 - พ.ค.2559
11 นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ มิ.ย.2559 - ปัจจุบัน
   

ประวัติโรงพยาบาลวัฒนานคร

โรงพยาบาลวัฒนานคร ตั้งอยู่เลขที่ 231 หมู่ 11 ถนนวัฒนา-แซร์ออ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว หลักกิโลเมตรที่ 2 มีพื้นที่ 2 พื้นที่รวม 70 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา

ทิศเหนือ จรดกับสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้ จรดกับวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ทิศตะวันออก จรดกับสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก จรดกับถนนวัฒนา-แซร์ออ

  พ.ศ.2485 ได้ก่อตั้งเป็นสถานีอนามัยชั้นสองของวัฒนานคร ณ บริเวณอำเภอวัฒนานครแห่งเก่า
  พ.ศ.2506 ได้รับการยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งของวัฒนานคร ย้ายมายังที่ใหม่บนที่ดินบริจาคของ นายทอง ชวนะพานิชย์ เจ้าสัวใหญ่ เจ้าของกิจการโรงสีวัฒนานคร โดยมีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา และติดกับถนนสุวรรณศร
  พ.ศ.2518 ได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยวัฒนานคร
  พ.ศ.2520 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอวัฒนานคร ขนาด ๑๐ เตียงและเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน
  พ.ศ.2522 เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง
  พ.ศ.2536 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง
  พ.ศ.2539 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ซึ่งย้ายไปก่อสร้างในพื้นที่ของศูนย์ราชการสำรองจังหวัดสระแก้ว บนถนนสายวัฒนา-แซร์ออ กลักกิโลเมตรที่ 2 บนพื้นที่ 70 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา
  พ.ศ.2540 เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จนถึงปัจจุบัน
 • วิสัยทัศน์ (VISION)

  เครือข่ายหน่วยบริการที่ผู้รับบริการเชื่อมั่น บุคลากรรู้สึกมีคุณค่า ปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง

 • พันธกิจ (MISSION)

   จัดบริการสุขภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและเข้าถึงการจัดการสุขภาพในระดับ ชุมชน ครัวเรือนและบุคคล
   ส่งเสริมภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ มีระบบฐานข้อมูลที่ดีเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพภายใต้ข้อมูลสุขภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
   เสริมสร้างนวัตกรรมบริการทางการแพทย์ ทั้งด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู ให้มีคุณภาพบริการที่ดี มีมาตรฐาน
   ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และรองรับสิ่งใหม่

สถานบริการสุขภาพ

สถานบริการพยาบาลในเครือข่ายประกอบไปด้วย
# สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร
# โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 21 แห่ง
02482 รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน
02483 รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน
02484 รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ
02485 รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ
02486 รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง
02487 รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง
02488 รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส
02489 รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส
02490 รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม
02491 รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม
02492 รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง
02493 รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ
02494 รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ
02495 รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย
02496 รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย
02497 รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน
02498 รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน
02499 รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด
10205 รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย
10206 รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย
21289 รพ.สต.บ้านห้วยโจด ตำบลห้วยโจด