เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล Health Data Center (HDC) ระดับอำเภอ

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายและข้อสั่งการให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล Health Data Center (HDC) ระดับอำเภอ สำหรับตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในระดับพื้นที่ของตนเอง

    [...]

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงพยาบาลวัฒนานคร เป็นไปอย่างราบรื่นเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังป้องกันปัญหาที่อาจะเกิดขึ้นจากการใช้งานในระบบสารสนเทศและการสื่อสารในลักษณะท[...]