เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง

             1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

  [...]

MOIT 2 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

             1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หม[...]

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

              1.บันทึกข้อความผุ้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน

              2.หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[...]

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           1.บันทึกข้อความขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัส[...]

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

              1.บันทึกข้อความผุ้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร1 ต.ค.65

              2.แบบ สขร1 ต.ค.65

              3.แบบ[...]