เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
โดยพบการติดในหลายประเทศทั่วโลก และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยแล้ว
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรากา[...]

ประชุมคณะกรรมการ MCH Board อำเภอวัฒนานครครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานครจัดประชุม
คณะกรรมการ MCH Board อำเภอวัฒนานครครั้งที่ 1/2563
โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.สระแก้ว ได้มอบนโยบายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก<[...]

CUP วัฒนานคร ประชุมติดตามการใช้โปรแกรม Thai COC

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดูแลระบบโปรแกรม Thai COC
เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อและติดตามการดำเนินงานเยี่ยมบ้าน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวัฒนานคร

ตรวจมะเร็งเต้านม ฟรี !!

มูลนิธิกาญจนบารมี และกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร
จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) เคลื่อนที่ ฟรี