เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

แบบสรุปผลการจัดหา (แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2565

             1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

             2.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน( สขร 1) ไตรมาส 4 (ก.ย)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

          1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

          2.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

          3.[...]

แบบสรุปผลการจัดหา (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2565

             1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

             2.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน( สขร 1) ไตรมาส 4 (ส.ค)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

          1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

          2.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

          3.[...]

แบบสรุปผลการจัดหา (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2565

             1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

             2.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน( สขร 1) ไตรมาส 4 (กค.)