เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

1.การดำเนินงานตามมาตรการจังวางระบบป้องกันการรับสินบน

2.คำสั่งโรงพยาบาลวัฒนานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการรับสินบน และมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

3.แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกร[...]

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน

1.ขออนุมัติจัดประชุมปฐมนิเทศแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่

2.แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 / รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม[...]

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.ประกาศโรงพยาบาลวัฒนานคร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

2.คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3.หนังสือขอแจ้งเวียน

4.รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน