เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

    1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ครั้งที่ 2                 

    2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด[...]

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

              1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ครั้งที่ 2

              2.โครงกา[...]

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

              1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ครั้งที่ 2

         &nb[...]

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1.แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและปฏิบัติงานเจรจาไกล่เกลี่ยระดับอำเภอ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร

2.หลักฐานช่องทางร้องเรียน

3.คู่มือการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

4.ผังโครงสร้างการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรีย[...]