เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

              1.ดัชนีความโปร่งใส

              2.บันทึกข้อความขอเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562     &[...]

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

             1.ดัชนีความโปร่งใส   

             2.ภาพถ่ายหน้าจอแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบสารสนเทศเครือข่ายของกรมบัญชีกลางในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหน[...]

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            1.บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์

            2.คำสั่งโรงพยาบาลวัฒนานคร ที่ 134/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลวัฒนานคร[...]