เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

            1.หนังสือขอส่งแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ อ.วัฒนานคร..

            2.แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ อ.วัฒนานคร        &n[...]

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

1.แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

2.หนังสือขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ/แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวัฒนานคร

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)

1.รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

2.สรุปรายละเอียดงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานครประจำปี 2562           &[...]

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.ภาพถ่ายประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง

2.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวัฒนานคร ครั้งที่ 10/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

3.สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวั[...]

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวัฒนานคร

2.คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3.ภาพถ่ายประชุมคณะกรรมการบริหาร

4.รายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน