เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

             1.มีคำสั่งผู้รับผิดชอบ

             2.มีหลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์หรือติดต่อด้วยตัวเอง/ผ่านระบบไปรษณี/ผ่านตู้[...]

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

        1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และปรากฏการขออนุมัตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์                

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1. มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

                1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

      &nbs[...]

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

             7.มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามการรายงานรับเรื่องร้องเรียน      

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

&n[...]

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

           เอกสาร/หลักฐาน คือ

                1. มีบันทึกการดำเนินงานตามมาตรการจัดวางระบบป้องกันการรับสิน        

  &[...]