เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

    เอกสาร/หลักฐาน คือ  

            2.มีหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูลของกรมบัญชีกลางในการจัดซื้อเครื่องอบแก๊ส ขนาด 150 ลิตร

     เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผ[...]

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

     2.มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

     3.มีภาพประกอบ

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

     1.มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลผ่า[...]

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

        1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และปรากฏการขออนุมัตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์                

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

เอกสาร/หลักฐาน คือ

        1.มีบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

        2.มีโครงการ

        3.มีหนังสือข[...]