เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


     เอกสาร/หลักฐาน คือ

             1.มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

             2.มีคำสั่งโรงพยาบาลวํฒนานคร ที่ 102/2561 เรื่องแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 เพื่อให้หัวหน้าดจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตาม ขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเกิดคุ้มค่าสูงสุด

             3.มีการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด

               3.1 มีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

                     -มีหนังสือรายงานผู้มีอำนวยการรับทราบ และขอเผยแพร่ เลขที่ สก 0032.301.3/139 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

                    -มีหนังสือจัดสรรงบประมาณจากสปสช. ที่ 5.36/ว491 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

                    -มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ที่ สปสช. 5.36/919 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

                    -มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ ปลดประกาศ

                3.2 มีรายงานผลการดำเนินการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

                    -มีหนังสือรายงานผู้มีอำนวยการรับทราบ และขออนุมัติเผยแพร่

                    -มีแผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

                3.3 มีการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีว่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอราคา

                     -มีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ

                     -มีหนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

                     -มีหลักฐานตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผละประโยชน์ทับซ้อน

                     -มีหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

       เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

                1.มีภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

                2.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลลง Web site

Read Comments