เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


        1.ดัชนีความโปร่งใส                                                                                                                  

        2.บันทึกข้อความเรื่องกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัตินำเผยแพร่                                  

        3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

        4.คำสั่งโรงพยาบาลวัฒนานคร ที่ 102/2561 เรื่องแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เพื่อให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตาม.ขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อ  .ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเกิดคุ้ม .ค่าสูงสุด                                                                                .                                                                             

         5.ประกาศโรงพยาบาลวัฒนานคร เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโป่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวัฒนานคร                                                                                                                                   

        6.บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2563           

        7.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง          

        8.บันทึกข้อความขอส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563    

        9.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2563                                                 

        10.ภาพถ่ายหลักฐานการประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2563             

        11.บันทึกข้อความขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดและปลดประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง      

        12.คำสั่งโรงพยาบาลวัฒนานคร  ที่  150/2562  เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดและปลดประกาศเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                          

         13.บันทึกข้อความแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562 และขออนุมัตินำเผยแพร่      

         14.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง                                 

         15.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562.                                                    

         16.บันทึกข้อความแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562 และขออนุมัตินำเผยแพร่

         14.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง                        

         15.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562

         16.บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

         17.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง                                 

         18.หนังสือเวียนหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ.2560 ตามหนังสือที่  สธ 0217/ว 3001  ลงวันที่  16  ตุลาคม  2562   มีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อความ   .ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ                

          19.มีหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                    

          20.ภาพถ่ายหน้าจอแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางบนเว็บไซต์                                                                    

Read Comments