เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


            1.บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์

            2.คำสั่งโรงพยาบาลวัฒนานคร ที่ 134/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลวัฒนานคร, คำสั่งโรงพยาบาลวัฒนานคร ที่ 137/2563.เรื่อง มอบหมายการดำเนินการในเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวัฒนานคร.

            3.ประกาศจังหวัดสระแก้ว , กรอบแนวทาง มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

            4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

Read Comments