เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1098 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)


             จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1098 ตร.ม. ด้วยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 851,200.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

Read Comments