เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


     1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการ มี.ค.64

     2.แบบสรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2564

     3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน มี.ค.64

     4.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการ เม.ย.64

     5.แบบสรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2564

     6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน เม.ย.64

     7.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการ พ.ค.64

     8.แบบสรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

     9.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน พ.ค.64

     10.ชุดที่ 1 เอกสารเบิกจ่ายเดือน เมษายน 2564

     11.ชุดที่ 2 เอกสารเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2564

     12.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน

     13.ขออนุมัติแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

     14.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

     15.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     16.ขออนุมัติแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

     17.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

     18.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

     19.หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ เดือนมิถุนายน 2564

     20.หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ เดือนกรกฎาคม 2564

     21.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

Read Comments