เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


          1.. MOIT 4 ข้อ1(1) ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

          2. MOIT 4 ข้อ 1(2) ขอส่งแผนงบประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง และรับ-จ่าย จริง ปีงบประมาณ 2565

          3. MOIT 4 ข้อ 1(3) ครุภัณฑ์

          4. MOIT 4 ข้อ 1(3) จ้างเหมาบริการ

          5. MOIT 4 ข้อ 1(3) ซ่อมแซมฯ

          6. MOIT 4 ข้อ 1(3) ยาและเวชภัณฑ์

          7. MOIT 4 ข้อ 1(3) ยาสมุนไพร

          8. MOIT 4 ข้อ 1(3) วัสดุก่อสร้าง

          9. MOIT 4 ข้อ 1(3) วัสดุการแพทย์

          10. MOIT 4 ข้อ 1(3) วัสดุคอมพิวเตอร์

          11. MOIT 4 ข้อ 1(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

          12. MOIT 4 ข้อ 1(3) วัสดุงานบ้านงานครัว

          13. MOIT 4 ข้อ 1(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

          14. MOIT 4 ข้อ 1(3) วัสดุบริโภค

          15. MOIT 4 ข้อ 1(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

          16. MOIT 4 ข้อ 1(3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

          17. MOIT 4 ข้อ 1(3) วัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์

          18. MOIT 4 ข้อ 1(3) วัสดุสำนักงาน

          19. MOIT 4 ข้อ 1(3) วัสดุอื่นๆ

          20. MOIT 4 ข้อ 1(3) ลงทุน

          21. MOIT 4 ข้อ 1(4) คำสั่งตั้งแต่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดและปลดประกาศเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

          22. MOIT 4 ข้อ 1(5) ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

          23. MOIT 4 ข้อ2(1) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

          24. MOIT 4 ข้อ2(1) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

          25. MOIT 4 ข้อ2(2) สรุปผลการดำเนินการรอบเดือนตุลาคม 2564

          26. MOIT 4 ข้อ2(2) สรุปผลการดำเนินการรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

          27. MOIT 4 ข้อ2(3) ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ต.ค.)

          28. MOIT 4 ข้อ2(3) ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (พ.ย.)

          29. MOIT 4 ข้อ3(1) ขอแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

          30. MOIT 4 ข้อ3(2) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

          31. MOIT 4 ข้อ3(3) ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

          32. MOIT 4 ข้อ2(1) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

          33. MOIT 4 ข้อ2(2) สรุปผลการดำเนินการรอบเดือนธันวาคม 2564

          34. MOIT 4 ข้อ2(3) ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ธ.ค.)

          35. MOIT 4 ข้อ2(1) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

          36. MOIT 4 ข้อ2(2) สรุปผลการดำเนินการรอบเดือนมกราคม 2565

          37. MOIT 4 ข้อ2(3) ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ม.ค.)

          38. MOIT 4 ข้อ2(1) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

          39. MOIT 4 ข้อ2(2) สรุปผลการดำเนินการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

          40. MOIT 4 ข้อ2(3) ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ก.พ.)

          41. MOIT 4 ข้อ2(1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

          42. MOIT 4 ข้อ2(2) แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.65

          43. MOIT 4 ข้อ2(3) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

          44. MOIT 4 ข้อ2(1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

           45. MOIT 4 ข้อ2(2) แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

           46. MOIT 4 ข้อ2(1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

           47. MOIT 4 ข้อ2(1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

           48. MOIT 4 ข้อ2(2) แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

           49. MOIT 4 ข้อ2(1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

           50. MOIT 4 ข้อ2(1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

           51. MOIT 4 ข้อ2(2) แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

           52. MOIT 4 ข้อ2(1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

           53. MOIT 4 ข้อ2(1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

           54. MOIT 4 ข้อ2(2) แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

           55. MOIT 4 ข้อ2(1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

           56. MOIT 4 ข้อ2(1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

           57. MOIT 4 ข้อ2(2) แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

           58. MOIT 4 ข้อ2(1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

           59. MOIT 4 ข้อ2(1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

           60. MOIT 4 ข้อ2(2) แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

           61. MOIT 4 ข้อ2(1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

Read Comments