เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            ไตรมาสที่ 1

             1. MOIT 5 ไตรมาสที่1 ข้อ 1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร1) เดือนตุลาคม 2564

          &n[...]

MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

            1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและขออนุญาตนำเผยแพร่บน้วปไซต์หน่วยงาน

            2.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

 [...]

MOIT 2 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล (ตามเอกสารที่แนบ)

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

          1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผับริหารหน่วยงาน ประกอบด้วย (1)รูปถ่าย  (2)ชื่อ นามสกุล (3)ตำแหน่ง[...]