เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการ มี.ค.64

     2.แบบสรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2564

     3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว[...]

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ  สขร.1 มี.ค.64

     2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564(สขร 1)

     3.แบบฟอร์ขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวป[...]

แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาลวัฒนานคร

           1.ขออนมุัติประกาศโรงพยาบาลวัฒนานคร เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาลวัฒนานคร

           2.ป[...]