เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB14 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ


เอกสาร/หลักฐาน คือ

     1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และปรากฏการขออนุมัตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์

     2.มีแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

     1.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลลง Web site                                                                                                                 

Read Comments