เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ


เอกสาร/หลักฐาน คือ

        1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และปรากฏการขออนุมัตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์                

        2.มีแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม                 

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

        1.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลลง Web site

Read Comments