เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน


       1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

           1.1 ผู้บริหารโรงพยาบาลวัฒนานคร

           1.2 นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลวัฒนานคร

           1.3 โครงสร้างโรงพยาบาลวัฒนานคร

           1.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

           1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

           1.6 กรอบยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี

           1.7 พรบ.มาตรฐานจริธรรม พ.ศ.2562

           1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

           1.9 ข้อบังคับสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

           1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสนง.ปลัดกระทรวงสาธารสุข

           1.11 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารสุข (MopH Code of Conduct)

        2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

        3.แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563

        4.แผนเงินบำรุงและแผนจัดซื้อประจำปี 2563

        5.รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปี 2563

        6.รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

        7.ข้อมูลประกอบจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

          7.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

          7.2 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

          7.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 2562 ถึง ก.พ. 2563

          7.4 ประกาศสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

          7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) ประจำเดือน ต.ค 2562 ถึง ก.พ. 2563

        8.มาตรฐานการพยาบาล

        9.มาตรฐานการบริหารการพยาบาล

Read Comments