เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

 • ติดต่อเรา

  037-261772-4
 • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

  อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
 • เปิดบริการทุกวัน

  ตลอด 24 ชม.

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โรงพยาบาลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โรงพยาบาลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด

  Read Comments