เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

เอกสาร/หลักฐาน คือ

              1.มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี       

            [...]

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

        1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และปรากฏการขออนุมัตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์                

EB14 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

     1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และปรากฏการขออนุมัตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์

     2.มีแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูล[...]

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/หลักฐาน คือ

     1.มีบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานและขออนุญาตเผยแพร่ให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์

     2.มีรายงานผลการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานเพื่อปลูกฝั่งค่า[...]